Til alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Prisjustering 01.01.2022

Bakgrunn for prisendringen er at kostnadene har økt vesentlig i 2021. I hht. SSB er prisstigningen fra 3 kvartal 2020 til 4.kvartal 2021 på 7,3%.

Mye av økningen kommer som følge av Covid. Kostnadene har økt vesentlig på biler, dekk, deler, service etc. I tillegg er rentenivået er på tur oppover.

Statistikk gir som regel en god pekepinn på prisnivå, men i år har vi fått inn faktorer som gjør at indeksregulering ikke er nok for å opprettholde vårt servicenivå.

Bransjen vil med stor sannsynlighet få personalmangel. Det er nesten umulig å rekruttere sjåfører med tilfredsstillende kompetanse. Kontrollorganene har blitt mer påpasselige med overholdelse av påseplikten. Påseplikten blir derfor viktigere og viktigere for oss som transportør og dere som transportkjøper. Selv om lønnsoppgjøret var moderat i 2021, er det en ubalanse mellom tilgjengelig arbeidskraft i transportsektoren som har medført at det reelle lønnsnivået har økt mer enn tarifføkningen.

Vi opplever at det er færre og færre utenlandske konkurrenter på veiene. Dette er bra for norsk transportnæring, men det er en utfordrende å øke kapasiteten pga sjåførmangel (spesielt norske sjåfører) og vansker med leveringstid på nytt utstyr.

Drivstoff/energi prisene har vært stigende, Diesel prisen har økt fra 0101.2021 til 11.10.2021 fra Kr 10,728 til Kr 13,296. og disse vil mest sannsynlig fortsette å øke. Signaler fra Regjeringen er at det skal koste mer å bruke, co2 avgift skal økes.

Etter mange år med økt søkelys på pris og prispress fra transportkjøpere har vi som transportører relativt små marginer. Vi ønsker å kunne yte god service også i fremtiden, men det er ikke mulig uten at vi bedrer våre driftsmarginer.

Leiv Sand Transport AS vil derfor øke våre priser fra 01.01.2022 med 8,5%, samt at vi forbeholder oss retten til ytterligere prisjusteringer hvis våre viktigste innsatsfaktorer får en vesentlig økning.

Vi håper på tross av denne kostnadsøkningen at vi fortsatt vil ha ett godt samarbeid, men skulle dette ikke være levelig for deg som kunde, vennligst informerer oss så vi kan tilpasse vår drift.

Levanger 27.10.2021
Leiv Sand Transport AS

Arild Sand